Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

56,00 

Oprawa twarda kartonowa
wydanie 4 poprawione
Rok wydania: 2021
Format: 155 x 215 mm
Stron: 364
ISBN 978-83-961292-2-2
Wydawca: Liga Biblijna

Opis

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (wydanie czwarte – poprawione i rozszerzone)

Uwagi wstępne

  • Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (LiU) jest, w obecnym zamyśle, dziełem o charakterze roboczym, służebnym względem przekładów Pisma Świętego prowadzonych przez Piotra Zarembę w ramach EIB, a szczególnie względem dzieła Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład dosłowny z przypisami (SNPD). Kolejne wydania LiU powinny ukazywać się co roku lub częściej.
  • Niniejsze, trzecie wydanie drukowane i piąte elektroniczne zawiera, w stosunku do wy-dania wcześniejszego: (1) pełniejszy wykaz skrótów nazw dzieł lub serii wydawniczych; w większości przypadków są one ogólnodostępne, ale dzięki zestawieniu ich w ramach jednej publikacji, czynią korzystanie z niej wygodniejszym; (2) zestawienie niektórych figur stylistycznych i zestawienie niektórych zjawisk skrybicznych; (3) bardziej uporządkowany sposób zapisu danych bibliograficznych; (4) korekty błędów typograficznych będących rezultatem ulepszania oprogramowania; (5) powiększoną część Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza.
  • Jeśli chodzi o przynależność dyscyplinarną, LiU, na obecnym etapie, w największym stopniu wpisuje się w językoznawstwo hebrajskie i greckie, a precyzyjniej w krytykę tekstu biblijnego, następnie jednak, w mniejszym stopniu, kolejno, w literaturoznawstwo biblijne, w egzegezę Pisma Świętego, historię, teologię, etykę, a w konsekwencji w teoretyczne podstawy duszpasterstwa.
  • W trakcie tłumaczenia Pisma Świętego regularnie korzystano z wymienionych w kolumnie Literatura i uwagi dokumentów źródłowych, encyklopedii, gramatyk, komentarzy, leksykonów, słowników i pozostałych dzieł. Wyraźne wymienienie ich w konkretnych miejscach, nawet bez dodatkowych uwag, oznacza sugestię dalszego zgłębienia tematu w zaznaczonych dziełach, z zamiarem opisania ich w następnych wydaniach niniejszego dzieła.
  • W niektórych przypadkach, dla lepszego wskazania, których wyrażeń lub tematów dotyczą pozycje bibliograficzne, skopiowano całe przypisy do wersetów lub ich części wzięte z SNPD, chyba że wskazano inaczej.
  • W niektórych przypadkach zamieszczono same uwagi, bez wskazania pozycji bibliograficznych. Ma to charakter przejściowy. Uwagi te mogą opierać się na wiadomościach zapamiętanych przez autora LiU. Uznano, że nawet w takiej formie mogą one okazać się przydatne dla korzystających.
  • W niektórych przypadkach noty bibliograficzne nie zawierają niektórych szczegółów, takich jak: tytuł tomu, przy dziełach wielotomowych, lub strona. Powodem tego jest elektroniczna forma tych publikacji, opublikowanych, w większości, w ramach Logos Bible Software (LBS, https://logos.com), innej biblioteki elektronicznej lub innego portalu internetowego, np. NET (https://net.bible.org). W takich przypadkach odnalezienie źródła informacji powinno się odbywać po odsyłaczu biblijnym (np. J 3:16) lub, elektronicznie, przez dostępną dla programu wyszukiwarkę. W przypadku leksykonów i słowników, gdy nie podano strony, należy weryfikować informację kierując się słowem lub hasłem. W przypadku gramatyk nie podawano strony, lecz identyfikator uwagi, np. GKC 72m.
  • Na obecnym etapie LiU jest dziełem Piotra Zaremby. Mogły jednak przybrać obecną formę dzięki jego kontaktom roboczym ze współpracownikami lub uczniami. Ich wkład został zaznaczony ich inicjałami. Tam, gdzie są całkowicie one głównie ich dziełem, zo-stało to zaznaczone wskazaniem ich inicjałów.
  • Znaczenie skrótów i skrótowców bibliograficznych zamieszczono pod tabelą.
  • Indeks „L” (L) jest skrótem wyrazu literatura.

 

Spis treści:
Uwagi wstępne
Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego
Stare Przymierze
Uwagi o księgach Starego Przymierza
Pięcioksiąg
Księgi historyczne: Jozuego – Estery
Księgi poetyckie: Joba – Pieśń nad pieśniami
Księgi prorockie: Izajasza – Malachiasza
Literatura okresu między Starym a Nowym Przymierzem
Nowe Przymierze
Uwagi o księgach Starego Przymierza
Ewangelie i Dzieje Apostolskie
Listy apostoła Pawła
List do Hebrajczyków
Listy powszechne
Księga Objawienia
Objaśnienia
Inicjały współpracowników
Wykaz skrótów konstrukcji i zasad gramatycznych
Wykaz skrótów nazw dzieł lub serii wydawniczych
Wykaz skrótów aparatu krytycznego
Dokumenty biblijne: Papirusy
Dokumenty biblijne: Kodeksy majuskułowe 1-45 z oznaczeniami
Dokumenty biblijne: Kodeksy minuskułowe
Manuskrypty greckie wg wieku i kategorii
Dokumenty biblijne: Rodziny mss minuskułowych
Dokumenty biblijne: Warianty starołacińskie
Wykaz oznaczeń pomocniczych
Skróty imion Ojców kościoła
Skróty imion autorów starożytnych
Skróty nazw pism autorów starożytnych
Inne informacje
Figury stylistyczne (zestawienie)
Zjawiska skrybiczne (zestawienie)
Przykłady wpływu wokalizacji masoreckiej na znaczenie przesłania
Niektóre szczegóły wciąż nie potwierdzone w źródłach pozabiblijnych
Niektóre dane biblijne warte wzięcia pod uwagę w egzegezie SP
Niektóre dane łączące chronologię biblijną z chronologią powszechną
Joński minuskułowy sposób zapisu liczb
Literatura do przekładu Biblii
Stare i Nowe Przymierze w publikacjach innych wydawnictw

Informacje dodatkowe

Wydawca