Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

56,00 

Poprzednia najniższa cena: 56,00 .

Oprawa twarda kartonowa
wydanie 4 poprawione
Rok wydania: 2021
Format: 155 x 215 mm
Stron: 364
ISBN 978-83-961292-2-2
Wydawca: Liga Biblijna

Opis

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (wydanie czwarte – poprawione i rozszerzone)

Uwagi wstępne
• Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (LiU) jest, w obecnym zamyśle, dziełem o charakterze roboczym, służebnym względem przekładów Pisma Świętego prowadzonych przez Piotra Zarembę w ramach EIB, a szczególnie względem dzieła Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład dosłowny z przypisami (SNPD). Kolejne wydania LiU powinny ukazywać się co roku lub częściej.
• Niniejsze, czwarte wydanie drukowane i odpowiadające mu piąte wydanie elektroniczne zawiera, w stosunku do wydania wcześniejszego: (1) pełniejszy wykaz skrótów nazw dzieł lub serii wydawniczych; w większości przypadków są one ogólnodostępne, ale dzięki zestawieniu ich w ramach jednej publikacji, czynią korzystanie z niej wygodniejszym; (2) pełniejsze zestawienie niektórych figur stylistycznych i zestawienie niektórych zjawisk skrybicznych; (3) bardziej uporządkowany sposób zapisu danych bibliograficznych; (4) korekty błędów typograficznych będących rezultatem ulepszania oprogramowania; (5) poszerzoną część Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza.
• Jeśli chodzi o przynależność dyscyplinarną, LiU, na obecnym etapie, w największym stopniu wpisuje się w językoznawstwo hebrajskie i greckie, a precyzyjniej w krytykę tekstu biblijnego, następnie jednak, w mniejszym stopniu, kolejno, w literaturoznawstwo biblijne, w egzegezę Pisma Świętego, historię, teologię, etykę, a w konsekwencji w teoretyczne podstawy różnych odcieni poradnictwa.
• W trakcie tłumaczenia Pisma Świętego regularnie korzystano z wymienionych w kolumnie Literatura i uwagi dokumentów źródłowych, encyklopedii, gramatyk, komentarzy, leksykonów, słowników i pozostałych dzieł. Wyraźne wymienienie ich w konkretnych miejscach, nawet bez dodatkowych uwag, oznacza sugestię dalszego zgłębienia tematu w zaznaczonych dziełach, z zamiarem opisania ich w następnych wydaniach niniejszego dzieła.
• W niektórych przypadkach, dla lepszego wskazania, których wyrażeń lub tematów dotyczą pozycje bibliograficzne, skopiowano całe przypisy do wersetów lub ich części wzięte z SNPD, chyba że wskazano inaczej.
• W niektórych przypadkach zamieszczono same uwagi, bez wskazania pozycji bibliograficznych. Ma to charakter przejściowy. Uwagi te mogą opierać się na wiadomościach zapamiętanych przez autora LiU. Uznano, że nawet w takiej formie mogą one okazać się przydatne dla korzystających.
• W niektórych przypadkach noty bibliograficzne nie zawierają niektórych szczegółów, takich jak: tytuł tomu, przy dziełach wielotomowych, lub strona. Powodem tego jest elektroniczna forma tych publikacji. W takich przypadkach odnalezienie źródła informacji powinno się odbywać po odsyłaczu biblijnym (np. J 3:16) lub, elektronicznie, przez dostępną dla programu wyszukiwarkę. W przypadku leksykonów i słowników, gdy nie po-dano strony, należy weryfikować informację kierując się słowem lub hasłem. W przypadku gramatyk nie podawano strony, lecz identyfikator uwagi, np. GKC 72m.• Na obecnym etapie LiU jest dziełem Piotra Zaremby. Mogły jednak przybrać obecną formę dzięki jego kontaktom roboczym ze współpracownikami lub uczniami. Ich wkład został zaznaczony ich inicjałami. Tam, gdzie są całkowicie one głównie ich dziełem, zostało to zaznaczone wskazaniem ich inicjałów.
• Znaczenie skrótów i skrótowców bibliograficznych zamieszczono pod tabelą.• Indeks „L” (L) jest skrótem wyrazu literatura.

Spis treści:

 • Uwagi wstępne
 • Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego
 • Stare Przymierze
 • Uwagi o księgach Starego Przymierza
 • Pięcioksiąg
 • Księgi historyczne: Jozuego – Estery
 • Księgi poetyckie: Joba – Pieśń nad pieśniami
 • Księgi prorockie: Izajasza – Malachiasza
 • Literatura okresu między Starym a Nowym Przymierzem
 • Nowe Przymierze
 • Uwagi o księgach Starego Przymierza
 • Ewangelie i Dzieje Apostolskie
 • Listy apostoła Pawła
 • List do Hebrajczyków
 • Listy powszechne
 • Księga Objawienia
 • Objaśnienia
 • Inicjały współpracowników
 • Wykaz skrótów konstrukcji i zasad gramatycznych
 • Wykaz skrótów nazw dzieł lub serii wydawniczych
 • Wykaz skrótów aparatu krytycznego
 • Dokumenty biblijne: Papirusy
 • Dokumenty biblijne: Kodeksy majuskułowe 1-45 z oznaczeniami
 • Dokumenty biblijne: Kodeksy minuskułowe
 • Manuskrypty greckie wg wieku i kategorii
 • Dokumenty biblijne: Rodziny mss minuskułowych
 • Dokumenty biblijne: Warianty starołacińskie
 • Wykaz oznaczeń pomocniczych
 • Skróty imion Ojców kościoła
 • Skróty imion autorów starożytnych
 • Skróty nazw pism autorów starożytnych
 • Inne informacje
 • Figury stylistyczne (zestawienie)
 • Zjawiska skrybiczne (zestawienie)
 • Przykłady wpływu wokalizacji masoreckiej na znaczenie przesłania
 • Niektóre szczegóły wciąż nie potwierdzone w źródłach pozabiblijnych
 • Niektóre dane biblijne warte wzięcia pod uwagę w egzegezie SP
 • Niektóre dane łączące chronologię biblijną z chronologią powszechną
 • Joński minuskułowy sposób zapisu liczb
 • Literatura do przekładu Biblii
 • Stare i Nowe Przymierze w publikacjach innych wydawnictw

 

Informacje dodatkowe

Wydawca