Zadzwoń: (+48) 882 835 747

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

36,00 

Oprawa twarda kartonowa
Format: 155 x 215 mm
Stron: 228
ISBN 978-83-953317-7-0
Wydawca: Liga Biblijna

Opis

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB
Ze wstępu:
Uwagi wstępne
Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (LiU) jest, w obecnym zamyśle, dziełem o charakterze roboczym, służebnym 
względem przekładów Pisma Świętego prowadzonych przez Piotra Zarembę w ramach EIB, a szczególnie względem dzieła Biblia, to jest Pismo 
Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład dosłowny z przypisami (SNPD). Kolejne wydania LiU powinny ukazywać się co roku lub częściej.
• Niniejsze, drugie wydanie drukowane i czwarte elektroniczne zawiera, w stosunku do wydania wcześniejszego: (1) pełniejszy wykaz skrótów nazw 
dzieł lub serii wydawniczych; w większości przypadków są one ogólnodostępne, ale dzięki zestawieniu ich w ramach jednej publikacji, czynią 
korzystanie z niej wygodniejszym; (2) zestawienie niektórych figur stylistycznych i zestawienie niektórych zjawisk skrybicznych; (3) bardziej 
uporządkowany sposób zapisu danych bibliograficznych; (4) korekty błędów typograficznych będących rezultatem ulepszania oprogramowania; 
(5) powiększoną część Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. 
• Jeśli chodzi o przynależność dyscyplinarną, LiU, na obecnym etapie, w największym stopniu wpisuje się w językoznawstwo hebrajskie i greckie, 
a precyzyjniej w krytykę tekstu biblijnego, następnie jednak, w mniejszym stopniu, kolejno, w literaturoznawstwo biblijne, w egzegezę Pisma 
Świętego, historię, teologię, etykę, a w konsekwencji w teoretyczne podstawy duszpasterstwa. • W trakcie tłumaczenia Pisma Świętego regularnie 
korzystano z wymienionych w kolumnie Literatura i uwagi dokumentów źródłowych, encyklopedii, gramatyk, komentarzy, leksykonów, słowników 
i pozostałych dzieł. Wyraźne wymienienie ich w konkretnych miejscach, nawet bez dodatkowych uwag, oznacza sugestię dalszego zgłębienia 
tematu w zaznaczonych dziełach, z zamiarem opisania ich w następnych wydaniach niniejszego dzieła. • W niektórych przypadkach, dla lepszego 
wskazania, których wyrażeń lub tematów dotyczą pozycje bibliograficzne, skopiowano całe przypisy do wersetów lub ich części wzięte z SNPD, 
chyba że wskazano inaczej. 
• W niektórych przypadkach zamieszczono same uwagi, bez wskazania pozycji bibliograficznych. Ma to charakter przejściowy. Uwagi te mogą 
opierać się na wiadomościach zapamiętanych przez autora LiU. Uznano, że nawet w takiej formie mogą one okazać się przydatne dla korzystających.
W niektórych przypadkach noty bibliograficzne nie zawierają niektórych szczegółów, takich jak: tytuł tomu, przy dziełach wielotomowych, lub strona. 
Powodem tego jest elek-troniczna forma tych publikacji, opublikowanych, w większości, w ramach Logos Bible Software (LBS, https://logos.com), 
innej biblioteki elektronicznej lub innego portalu in-ternetowego, np. NET (https://net.bible.org). W takich przypadkach odnalezienie źródła informacji 
powinno się odbywać po odsyłaczu biblijnym (np. J 3:16) lub, elektronicznie, przez dostępną dla programu wyszukiwarkę. W przypadku leksykonów 
i słowników, gdy nie podano strony, należy weryfikować informację kierując się słowem lub hasłem. W przypadku gramatyk nie podawano strony, 
lecz indentyfikator uwagi, np. GKC 72m.
Na obecnym etapie LiU dziełem Piotra Zaremby. Mogły jednak przybrać obecną formę dzięki jego kontaktom roboczym ze współpracownikami 
lub uczniami. Ich wkład został zaznaczony ich inicjałami. Tam, gdzie są całkowicie one głównie ich dziełem, zostało to zaznaczone wskazaniem 
ich inicjałów.
• Znaczenie skrótów i skrótowców bibliograficznych zamieszczono pod tabelą.
• Indeks „L” (L) jest skrótem wyrazu literatura.

Dodatkowe informacje

Wydawca